Formalne obowiązki przy budowie domu

Inwestorów, którzy zlecają zbudowanie dowolnego budynku, także domu jednorodzinnego, obowiązują pewne przepisy formalne. Jednym z nich jest wymóg zatrudnienia kierownika budowy. Jego obowiązki określone są w przepisach prawa budowlanego. Kierownik budowy ma przede wszystkim nadzorować pracę poszczególnych ekip i odpowiadać za zgodność tego, co powstaje na placu budowy, z projektem architektonicznym. Kolejnym wymogiem formalnym, który trzeba spełnić przed rozpoczęciem budowy, jest uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba przedstawić w odpowiednim wydziale urzędu miasta lub gminy projekt budynku zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy dla danej działki. Do uzyskania pozwolenia niezbędne jest też przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych w miejscu budowy. Wraz z zakończeniem budowy, należy powiadomić o tym fakcie inspektorat nadzoru budowlanego, który wydaje pozwolenie na użytkowanie budynku. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, między innymi dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, inwentaryzację geodezyjną, potwierdzenie odbioru przyłączy i inne. Mieszkańcy mogą wprowadzać się do budynku dopiero wówczas, gdy nadzór budowlany nie zgłosi wobec tego sprzeciwu w ciągu 21 dni od dostarczenia informacji o zakończeniu budowy.