Elementy wyposażenia ruchomego

Elementami wyposażenia ruchomego mieszkań są meble i rozmaite inne sprzęty gospodarstwa domowego. Rozróżnienie tych dwóch grup ma charakter umowny i opiera się raczej na tradycji niż na ścisłych definicjach. Meble, służą do: leżenia i wypoczynku, siedzenia, pracy i spożywania posiłków oraz do przechowywania dobytku. Do sprzętów zaś zaliczymy wszelkie sprzęty (urządzenia i aparaty) służące celom gospodarstwa domowego oraz o przeznaczeniu specjalnym. Na ogół uważa się, że sprzęty różnią się od mebli szybszym starzeniem się i większą zmiennością w czasie trwania generacji użytkowników. Kiedyś traktowano umeblowanie mieszkania jako inwestycję obliczaną co najmniej na czas jednej generacji, podczas gdy pozostały dobytek, jak sprzęty gospodarcze czy pościel, ulegał okresowej wymianie. To nastawienie zmienia się obecnie. Wiąże się to z szybszym nurtem przemian obyczajowych i gustów, a także z mniejszą solidnością i trwałością fabrycznie produkowanych mebli. Wzrosło natomiast przywiązanie do niektórych sprzętów gospodarczych, które dawniej bez wahania wyrzucano by na śmietnik lub odstawiano na strych. Zamiłowanie do staroci, traktowanych często już tylko jako przedmioty dekoracyjne, jest być może swoistym wyrazem tęsknoty za przedmiotem kształtowanym indywidualnie i protestu przeciw bezosobowemu charakterowi seryjnej produkcji fabrycznej. Meble dzielimy jeszcze na jedno i wielofunkcyjne o kształcie stałym i zmiennym. Miedzy tymi kategoriami istnieje pewne pokrewieństwo, bo często, lecz niekoniecznie, wielofunkcyjność mebla jest uzależniona od zmienności jego kształtu (np. klapa sekretarzyka przy szafie bibliotecznej).