Istota dziennika budowy

Przepisy prawa budowlanego nakładają obowiązek prowadzenia na budowie dziennika budowy. Dziennik ten stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót budowlanych oraz wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. W budownictwie indywidualnym obowiązek prowadzenia dziennika budowy dotyczy robót, na które należy uzyskać pozwolenie na budowę. Istnieją jednak pewne wyjątki, a mianowicie nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy przy budowie budynków parterowych o powierzchni nie przekraczającej 30 m2, instalacji gazowych, ogrodzeń oraz architektury ogrodowej. W innych jeszcze przypadkach można nie prowadzić dziennika budowy, ale tylko za zgodą naczelnika gminy (miasta). Wymagania dotyczące prowadzenia dziennika budowy zostały podyktowane koniecznością zapewnienia ludziom i mieniu przez prawidłowe wykonanie obiektu budowlanego. W dzienniku budowy zapisuje się wszystkie okoliczności, które mogą okazać się istotne przy ocenie wykonanych robót budowlanych. Po zakończeniu budowy wykrycie popełnionych błędów byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe bez prowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy jest więc bardzo ważnym dokumentem, a jego prowadzenie leży w interesie budującego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami budowlanymi. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji i są odpowiedzialne za ich wykonywanie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, właściwą jej organizację i jakość.