Mieszkanie a jednostka

Stosunek jednostki do mieszkania kształtuje się na dwóch płaszczyznach: czystko utylitarnej, gdzie mieszkanie spełnia rolę środka zaspokajania codziennych potrzeb bytowych – oraz na płaszczyźnie uczuciowej, gdzie mieszkanie jako mikrośrodowisko kształtowane stosownie do własnych preferencji i gustów, staje się jakby częścią własnej osobowości i ważnym elementem jej samo urzeczywistnienia. Wzajemna proporcja tych dwóch znaczeń czy ról mieszkania jest zmienna i zależy od takich czynników, jak bezwzględny poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, tradycje i nawyki, grupy etnicznej czy społecznej i wreszcie od osobistej skali wartości jednostki. Jest rzeczą oczywistą, że na poziomie bliskim minimum egzystencji mieszkaniowej przeważa postawa utylitarna, choć i tutaj mogą występować zaskakująco silne związki emocjonalne, pozwalające sądzić, że zjawisko identyfikacji jednostki i rodziny z mieszkaniem może występować nawet na najniższym poziomie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Dowodem tego są często spotykane opory mieszkańców ruder, którzy przeciwstawiają się akcjom przekwaterowania do obiektywnie bezspornie lepszych mieszkań. Całkowita objętość w stosunku do zajmowanego mieszkania, brak dbałości o jego czystość i porządek czy aż stosunek niszczycielski cechują z reguły jednostki życiowo wykolejone, aspołeczne, zobojętniałe wskutek choroby, pijaństwa lub innych przyczyn z zakresu patologii społecznej. Niepoślednią rolę w kształtowaniu postawy utylitarnej czy emocjonalnej w stosunku do własnego mieszkania odgrywa niewątpliwie ilość czasu spędzanego w mieszkaniu. Człowiek przebywający we własnym mieszkaniu tylko dla zaspokojenia takich potrzeb jak sen i higiena osobista, cenić będzie przede wszystkim cechy podobne do wymaganych od dobrego pokoju hotelowego: spokój, wygodne łóżko czy też dobrze funkcjonująca instalacja.