Mieszkanie jako system funkcjonalny

Każda całość złożona z części związanych ze sobą i w odniesieniu do całości określonymi stosunkami nosi nazwę systemu. Ogólnymi zasadami tworzenia i funkcjonowania systemów zajmuje się tzw. technika systemów i jej kształtująca się nadbudowana teoretyczna w postaci ogólnej teorii systemów. Technika systemów wypracowała pewien aparat pojęciowy i metodyczny, którego zastosowanie może być pomocne przy analizie sposobu funkcjonowania mieszkania, niewątpliwie stanowiącego przykład systemu funkcjonalnego. Stosując terminologię teorii systemów możemy więc na mieszkanie patrzeć jako na system znajdujący się w swoim otoczeniu. Otoczenie – w naszym przypadku np. osiedle – stanowi system nadrzędny, w stosunku do którego mieszkanie jest jednym z podsystemów. Tak samo znów w stosunku do mieszkania podsystemami mogą być jego poszczególne części składowe, takie jak część mieszkalna, część gospodarcza, część sanitarna, komunikacyjna. Składnikami systemu mieszkaniowego są funkcje i odpowiadające tym funkcjom przestrzenie (powierzchnie) tworzące poszczególne strefy funkcjonalne. Między tymi strefami zachodzą określone związki w postaci przepływu informacji, przemieszczania przedmiotów i osób, zasilania. Są to więc strumienie o określonych miejscach nadania i odbioru. Strumienie te przepływają z miejsca nadania do miejsca odbioru określonymi kanałami. W funkcjonowaniu systemu następują zakłócenia, jeżeli pojemność przestrzeni jest niedostosowana do wielkości obciążenia wynikającego z istniejących tam stanów lub zdarzeń oraz jeżeli przepustowość kanałów nie jest wystarczająca dla przyjęcia strumieni danych wielkości.