Zabezpieczenie piwnic przed wodą zaskórną i gruntowną

Okresowe zalewanie piwnic wodą może nastąpić w czasie dużych i długotrwałych deszczów oraz roztopów wiosennych, jeżeli piwnice nie są zabezpieczone przed wodą gruntową i zaskórną. Zabezpieczenie to można wykonać dwoma sposobami. Sposób pierwszy polega na odprowadzeniu wód opadowych lub obniżeniu lustra wody zaskórnej za pomocą, drenażu, jeżeli istnieje możliwość odprowadzenia wody w miejsce położone niżej. Wokół budynku, w odległości 2-3 m od ścian piwnicznych, należy wykopać rów głębokości co najmniej 20 cm poniżej stopy fundamentowej, ze spadkiem dna około 2-3 % (2-3 cm na 1m) w kierunku spadku terenu. Na dnie należy ubić mocno warstwę gliny i pokryć ją żwirem. Na tym podłożu układa się sączki drenarskie średnicy 15-20 cm, styki sączków należy pokryć z wierzchu kawałkami gruzu ceglanego lub z rozbitych sączków. Po ułożeniu drenów rów zasypuje się najpierw nielasującym się tłuczniem kamiennym, następnie grubym i drobniejszym żwirkiem, a z wierzchu – ostroziarnistym piaskiem (bez ubijania). W najniższym miejscu pierścienia utworzonego przez rów drenarski trzeba wykonać z kręgów betonowych studzienkę zbiorczą, której dno powinno znajdować się o 50 cm głębiej niż wylot sączków. Poniżej poziomu wylotu sączków od studzienki należy odprowadzić wodę rurami betonowymi średnicy 20-30 cm do miejsca niżej położonego – rowu, stawu lub innego zbiornika wodnego. Wokół budynku wykonuje się spadki w stronę rowu drenarskiego, a przy samych ścianach budynku utwardza powierzchnię brukiem kamiennym albo układa płyty chodnikowe na szerokość 1 lub 2 płyt. Niezależnie od tego ściany od strony gruntu powinno się izolować warstwą tłustej gliny, ubitego mocno cienkimi warstwami. Można też pokryć ściany lepikiem asfaltowym lub masą izolacyjną, po uprzednim oczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni ścian.