Zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem wodą gruntową

Przy wznoszeniu budynków niepodpiwniczonych wykonuje się izolację poziomą na cokole budynku. Zakłada się ją na wysokości nie mniejszej niż 30 cm, mierząc od terenu w miejscu najwyżej położonym, aby odpryski wody deszczowej nie powodowały zawilgocenia ścian powyżej izolacji. Jeżeli ściany zewnętrzne budynku będą wykonane z materiałów porowatych i wodochłonnych, jak gazobeton itp., to izolację przeciwwilgociową powinno się zakładać na wysokości 40-50 cm od terenu, o czym należy pamiętać przy wykonywaniu nowych budynków. Wykonanie izolacji poziomej na fundamentach istniejącego budynku jest bardzo pracochłonne, niebezpieczne i trudne. Dlatego należy je powierzyć fachowcowi mającemu odpowiednie kwalifikacje. Częściowe zmniejszenie zawilgocenia ścian budynku bez izolacji poziomej można uzyskać przez wykonanie izolacji pionowej na murach fundamentowych lub ścian piwnic od strony gruntu. W tym celu należy wykopać rów wokół budynku, przy samych ścianach , na głębokość jego posadowienia. Następnie trzeba oczyścić powierzchnię muru z ziemi, zmyć wodą i pozostawić na okres kilku lub kilkunastu dni, aby mur dobrze wyschnął. Rów powinno się zabezpieczyć przed zalaniem wodą deszczową, np. przez nakrycie go deskami i papą ze spadkiem od ścian budynku. Wyschniętą powierzchnię murów należy ponownie oczyścić i otynkować zaprawą cementową 1:3. po stwardnieniu i wyschnięciu tynku ścianę powleka się dwu- lub trzykrotnie lepikiem asfaltowym bądź Abizolem P do wysokości 20-30 cm nad poziomem terenu. Następnie rów zasypuje się tłustą gliną, ubijając ją mocno cienkimi warstwami. Po zasypaniu rowu, wokół budynku trzeba ułożyć płyty chodnikowe ze spadkiem od strony ścian, a następnie wykonać kanalik ściekowy, do odprowadzania wód opadowych w miejsce niżej położone.