Zasada dobrego sąsiedztwa

Podczas budowy nie zawsze obowiązuje nas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale nie oznacza to braku formalności. Zabudowa wymaga wówczas uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, którą otrzymać można pod warunkiem dostosowania cech i parametrów nowej zabudowy do zabudowy sąsiedniej. Głównym założeniem tej zasady, nazywanej zasadą dobrego sąsiedztwa, jest zapewnienie ładu architektonicznego danego terenu. Z punktu widzenia inwestora jest to zazwyczaj duże ograniczenie w czasie budowy, ponieważ na stosunkowo niewielkich działkach budowlanych mamy wówczas niewielkie pole manewru. Ważne jest bowiem zachowanie odpowiednio dużych odległości od ogrodzeń, zabudów i innych. Niestety nie da się uniknąć dostosowania do takich wymogów, ponieważ zasada dobrego sąsiedztwa ma swój formalny zapis w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ten przepis traktuje o tym, że niezbędnym warunkiem do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest właśnie spełnienie kryteriów zasady dobrego sąsiedztwa. Można ująć to w prostszy sposób. Każdy inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do budowy określonego obiektu mieszkalnego dostosować odpowiednio zabudowę podczas planowania, poprzez określone jej funkcje i parametry, na podstawie charakterystyki działek sąsiednich. Wobec tego przepisu żaden inwestor nie ma pełnej swobody w planowaniu przestrzennym swojej inwestycji, ponieważ musi liczyć się z właścicielami sąsiadujących nieruchomości. Ciekawy może się okazać fakt, że jako „działki sąsiednie” uznaje się nie tylko tereny graniczące bezpośrednio z działką budowlaną, ale również wszystkie inne znajdujące się na obszarze tworzącym całość urbanistyczną.